Δελτίο Τύπου

Στον νόμο υπ’ αρίθμ. 4273/2014 «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας» τροποποιούνται τόσο οι τιμές για υφιστάμενους σταθμούς ΣΗΘΥΑ, όσο και για σταθμούς νεοεισερχόμενους στο σύστημα. Συγκεκριμένα:

Για υφιστάμενους σταθμούς ΣΗΘΥΑ,τα εδάφια η΄ και θ΄ μετά τον Πίνακα Β΄ της υποπερίπτωσης δ΄ (τιμολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ) της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής

Στην περίπτωση που σε σταθμό ΣΗΘΥΑ του πίνακα Α΄ η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, και εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού, είτε διατίθεται μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα Α΄ (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 45%. Σε περίπτωση που σε σταθμό ΣΗΘΥΑ του πίνακα Α΄ τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 17% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται πλέον τυχόν προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.

Για νέους σταθμούς ΣΗΘΥΑ, στο άρθρο 13 του Ν.3468/2006 προστίθεται το εδάφιο

Στην περίπτωση που σε σταθμό ΣΗΘΥΑ του πίνακα A η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, και εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού, είτε διατίθεται μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα A (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 15%. Σε περίπτωση που σε σταθμό ΣΗΘΥΑ του πίνακα A τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 20% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται πλέον τυχόν προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις, ειδικά αναφορικά με τα εν λειτουργία έργα, έχουν χαρακτήρα βελτιώσεως των διατάξεων του «NewDeal» που επιβαρύνουν οικονομικά τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ υπέρ συγκεκριμένων παραγωγών και ομοιάζουν με τις τροποποιήσεις στις τιμές τις παραγράφου ΙΓ.1 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) που αιτούνται οι Σύλλογοί μας με τις προτάσεις τους, προς αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί τόσο οι παραγωγοί των ΜΔΝ, όσο και οι παραγωγοί που εντάσσονται στην κατηγορία «Με Ενίσχυση».

Ως Σύλλογοι, σθεναρά υποστηρίζουμε την άποψη ότι πρέπει να επιδεικνύεται το ενδεδειγμένο πολιτικό θάρρος για την αναγνώριση λαθών και παραλήψεων και να διατίθεται η απαιτούμενη πολιτική γενναιότητα για την άμεση διόρθωση τους. Δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε αν δικαίως ή αδίκως έγιναν οι ανωτέρω τροποποιήσεις. Αν όντως ακολουθήθηκε η προαναφερθείσα λογική, ορθά έγιναν.

Όμως με τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό υποστηρίζουμε ότι η οποιαδήποτε πολιτική συμπεριφορά μιας ηγεσίας δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά και φωτογραφικά αλλά με αναλογικό τρόπο να επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες οι οποίες είναι σε θέση τεκμηριωμένα να αποδείξουν ότι αδικούνται ασύμμετρα και δυσανάλογα, όπως π.χ. οι επενδύσεις που είχαν την «ατυχία» να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου και να κάνουν χρήση των κινήτρων που παρέχονται.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις αποδεικνύουν ότι αρκεί απλώς πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για την οποιαδήποτε τροποποίηση του NewDeal, ακόμα και αν αυτή επιφέρει περαιτέρω επιβάρυνση του ειδικού λογαριασμού, χωρίς να είναι απαραίτητο αυτές να έπονται οιασδήποτε μελέτης ή στοιχείων για την απόσβεση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού.

Όταν μάλιστα η πολιτική αυτή βούληση και αποφασιστικότητα συνοδεύονται με ισχυρή τεκμηρίωση και ακλόνητη επιχειρηματολογία, είναι αδύνατον εχέφρονες άνθρωποι να αντιταχθούν έστω και αν πρόκειται για μέλη της Τρόικας που σκόπιμα και προσχηματικά πολλές φορές τους δίνεται η εικόνα σκληρών και ανάλγητων τεχνοκρατών.