Σήμερα, σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Ανάπτυξης κ. Νικόλαο Δένδια, οι εκπρόσωποι των Συλλόγων ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ κ.κ. Γιάννης Κουτράκης (ΣΠΗΕΦ Χανίων), Γιώργος Γιατράκος (ΣΠΗΕΦ Α.Κ.) και Θανάσης Καμπούρης (ΣΠΗΕΦ Δωδεκανήσου), παρουσία του Δικηγόρου Δρ. Αντώνη Μεταξά εξέθεσαν το μείζον πρόβλημα που δημιούργησε το New Deal στους επενδυτές που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

Mε το νόμο 4254/2014 και συγκεκριμένα με την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΙΓ.1, οι επενδύσεις ΑΠΕ κατηγοριοποιούνται σε δύο κατηγορίες: α) κατηγορία ΜΕ (με χρήση ενίσχυσης) β) κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης). Στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΙΓ.2, διευκρινιστικά αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης υποπαραγράφου ΙΓ.1., οι σταθμοί παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, µε εξαίρεση τους σταθμούς του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009), κατατάσσονται στην κατηγορία ΜΕ (µε χρήση ενίσχυσης) της υποπαραγράφου ΙΓ.1. µε τη συνδρομή σωρευτικά των εξής δύο προϋποθέσεων:

α) Ο σταθμός παραγωγής έχει τύχει άμεσης ενίσχυσης (επιχορήγησης) ή ισοδύναμης ενίσχυσης µε άλλα μέσα (αφορολόγητα αποθεματικά, απαλλαγή από φόρο εισοδήματος, επιδότηση επιτοκίου) σε ποσοστό µμεγαλύτερο από 20% επί του κόστους της επένδυσης όπως αυτό έχει διαμορφωθεί έως τις 31.12.2013 και αποτυπώνεται στο λογιστικό σύστημα και τις λογιστικές καταστάσεις του παραγωγού.

β) Έχει καταβληθεί πάνω από το 50% του συνόλου της ενίσχυσης (άμεσης ή ισοδύναμης).

Ως δημόσια ενίσχυση νοείται η ενίσχυση από αναπτυξιακό/επενδυτικό νόμο ή µέσω ένταξης σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. …

Ο νόμος αυτός, που έγινε γνωστός στις ΑΠΕ με την ονομασία “New Deal”, με την ανωτέρω κατηγοριοποίηση που θέσπισε επέβαλε, τιμωρητικά και ισοπεδωτικά, υπερβολικά χαμηλότερες τιμές πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στις επενδύσεις της κατηγορίας «ΜΕ». Αποτέλεσμα αυτού είναι να υφαρπάζεται, δίκην ποινής, από τις επενδύσεις αυτές, μέσω της μείωσης της τιμής, ποσό πολλαπλάσιο (σε μερικές περιπτώσεις φτάνει το επταπλάσιο) της εγκριθείσας επιχορήγησης και να μετατρέπεται έτσι ο αναπτυξιακός νόμος από εργαλείο ανάπτυξης σε εργαλείο παγίδευσης επενδυτών και αιτία περαιτέρω μείωσης της ήδη πολλαπλώς υπονομευμένης επενδυτικής αξιοπιστίας της χώρας μας.

Χαρακτηριστικό σχόλιο ξένων επενδυτών αναφέρει ότι:

προκειμένου να δελεαστούν και να επενδύσουν, σε μια περίοδο που πολλοί Έλληνες υπό την απειλή της πτώχευσης διοχέτευαν τα κεφάλαια τους στο εξωτερικό, δόθηκε από τη Ελληνική πολιτεία σαν δόλωμα η επιχορήγηση και μόλις υλοποιήθηκε η επένδυση αποκαλύφθηκε με τραγικό και τιμωρητικό τρόπο το αγκίστρι

Το βάσιμο των ισχυρισμών μας αποδεικνύει αναλυτικά η από 12/5/2014 σχετική τεχνοοικονομική έκθεση των συλλόγων για τον ορθολογικό υπολογισμό του πίνακα τιμών του Ν.4254/ΦΕΚ Α/7.04.2014 αναφορικά με την τιμολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς «Με Επιδότηση» και «Χωρίς Επιδότηση», που ετέθη υπόψη του ΥΠΕΚΑ.

Αναπόδραστη ανάγκη των παραγωγών, των οποίων οι επενδύσεις έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο είναι να μην εισπράξουν μέρος της επιχορήγησης ή να εξασφαλίσουν, πάση θυσία, τη ρευστότητα προκειμένου να επιστρέψουν μέρος του ποσό που έχουν ήδη λάβει. Στην περίπτωση αυτή ελπίζουμε ότι το ΥΠΑΝ, κατανοώντας το πρόβλημα, θα παράσχει καταρχάς το δικαίωμα της επιλογής αυτής και ακολούθως ευνοϊκούς όρους υλοποίησης της.

Ως επενδυτές αγωνιούμε και παλεύουμε εξ αρχής για την κατάργηση από το αρμόδιο Υπουργείο της αντιαναπτυξιακής αυτή κατηγοριοποίησης ή εναλλακτικά για την δραστική μείωση της ψαλίδας μεταξύ των τιμών των κατηγοριών ΜΕ και ΧΕ. Επειδή όμως προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν είναι ορατό, θα σας παρακαλούσαμε θερμά να δοθεί έστω η δυνατότητα επιλογής, στις εταιρείες φ/β οι οποίες έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, είτε μη είσπραξης ή, σε περίπτωση που έχει ήδη γίνει είσπραξη, επιστροφής του ποσού της επιχορήγησης που υπερβαίνει το 20% του λογιστικού κόστους της επένδυσης. Σε συνέχεια της παροχής του παραπάνω δικαιώματος επιλογής θα σας παρακαλούσαμε επίσης, η καταβολή του όποιου ποσού επιστροφής να γίνει άτοκα και σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας.

Η αποδοχή των αιτημάτων μας, έστω και αν δεν θεραπεύσει οριστικά τη νοσηρή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πολλές εταιρείες φ/β εξαιτίας της ψήφισης του καταστροφικού Ν. 4254/14 (γνωστού ως “New Deal”), πιστεύουμε ότι θα ανακουφίσει αισθητά τις εταιρείες που πλήττονται.