Προς:              Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Υπόψη:           Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Nότη Μυταράκη

Θέμα:              Ζήτημα αναμόρφωσης μακροπρόθεσμων δανείων προκειμένου για την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στο Ν.3299/2004

 

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Οι Σύλλογοι Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β (ΣΠΗΕΦ) των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) αποτελούν το μοχλό της οργανωμένης και μαζικής αντίδρασης των νησιωτών παραγωγών απέναντι στην απόφαση της πολιτείας για την εφαρμογή αναδρομικών μειώσεων στις τιμές αποζημίωσης των εν λειτουργία Φ/Β μέσω του NewDeal (Ν.4254/2014).

Οι σύλλογοι εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις – ιδιοκτήτες των 1.750 επαγγελματικών Φ/Β σταθμών που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα ΜΔΝ, αλλά και παραγωγούς ιδιοκτήτες Φ/Β στεγών ή επαγγελματικών Φ/Β του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΔΣ) που κατοικούν ή δραστηριοποιούνται στα Νησιά.

Ικανός αριθμός μελών μας έχει υπαχθεί στο καθεστώς κεφαλαιακών ενισχύσεων με τη μορφή επιδότησης μέσω του αναπτυξιακού ν.3299/2004, έχουν υλοποιήσει την επένδυση, δεν έχουν όμως προχωρήσει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών του αναπτυξιακού νόμου και εκταμίευση των ποσών που δικαιούνται, καθώς συντρέχουν σοβαρά αντικειμενικά και πρακτικά κωλύματα.

Τα κωλύματα αυτά σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στις έκτακτες συνθήκες της οικονομικής κρίσης και αφορούν σε μικρή αναντιστοιχία –κατά την αυστηρή ερμηνεία του αναπτυξιακού νόμου από την αρμόδια υπηρεσία– μεταξύ του εγκεκριμένου και του τελικού χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να επηρεάζεται το ποσό της ίδιας συμμετοχής. Συγκεκριμένα, πολλές επιχειρήσεις έλαβαν μακροπρόθεσμο δάνειο για να καλύψουν τόσο το ποσό του «δανείου» (κατά την εγκριτική απόφαση) όσο και το ποσό της επιχορήγησης, έως την εκταμίευση αυτής. Κατά το στάδιο της εκταμίευσης της επένδυσης, το αρμόδιο όργανο ολοκλήρωσης ζητά από τους επενδυτές να αλλάξουν το χρηματοδοτικό τους σχήμα και ειδικά, να αναπροσαρμόσουν (σπάσουν) το μακροπρόθεσμο δάνειο τους σε βραχυπρόθεσμο ισόποσο της επιχορήγησης (με τραπεζική ενεχυρίαση αυτής) και μακροπρόθεσμο. Λόγω της κρίσης, υπάρχει πρακτική αδυναμία από τους επενδυτές να ανταποκριθούν, η οποία οφείλεται:

  • Στο γεγονός ότι οι δανειακές αυτές συμβάσεις είχαν συναφθεί πριν από 4 ή και παραπάνω χρόνια, με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια σε σχέση με τα σημερινά των τραπεζών, το δε σπάσιμο συνεπάγεται επιπροσθέτως και αύξηση επιτοκίου στα επίπεδα αυτά, δηλαδή 5-7 ποσοστιαίες μονάδες παραπάνω,
  • Στο γεγονός ότι η ψήφιση του “NewDeal” έχει επηρεάσει δραματικά την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών, μέσω ενός επαχθέστατου πιστωτικού τιμολογίου και μείωση τιμών από 30-53% που καθιστά τις επιχειρήσεις αυτές σε πλήρη αδυναμία να εκπληρώσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος), συνεπώς δεν μπορούν να επωμιστούν το επιπλέον κόστος (περί τα 12.000€) που επιφέρει σε τραπεζικά έξοδα και επιπρόσθετους, άμεσα καταβλητέους τόκους, το «σπάσιμο» αυτό του δανείου,
  • Στο γεγονός, ότι η συγκεκριμένη ρευστότητα που θα προσφέρει η εκταμίευση των δανείων απευθείας στα ταμεία των παραγωγών θα τονώσει σημαντικά τα οικονομικά των εταιρειών αυτών, οι οποίες εκτός των ανωτέρω προβλημάτων, έχουν σταματήσει εδώ και δύο έτη να συντηρούν τα πάρκα τους λόγω έλλειψης ταμειακών διαθέσιμων, κινδυνεύοντας με ολική απαξίωση των επενδύσεών τους,
  • Και τέλος, μην ξεχνάμε ότι η καθυστέρηση αυτή της εκταμίευσης της επιδότησης έχει στοιχίσει ήδη σε τόκους το 30% της επιδότησης. Αν προσθέσουμε την ασύλληπτη ψυχική οδύνη των επενδυτών και το μελετητικό – συμβουλευτικό κόστος που επωμίστηκαν για τον 5ετή αγώνα κατά την υποβολή, αξιολόγηση, υπαγωγή, έλεγχο, ολοκλήρωση, εκταμίευση των ενισχύσεων, σε συνδυασμό με τις ειδικά μειωμένες τιμές (ταρίφες) του NewDeal για τα έργα με επιδότηση (από Απρ. 2014), τότε μιλάμε πραγματικά για μία παντελώς καταστροφική για τους επενδυτές διαδικασία.

Όμως, εκτός των αντικειμενικών κωλυμάτων που προαναφέρθηκαν, τίθεται και σοβαρό ζήτημα νομιμότητας της πρακτικής αυτής του τμήματος ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, καθώς δεν προκύπτει αιτιατή βάση για την οδηγία περί της αναμόρφωσης δανείων. Συγκεκριμένα:

  • Πουθενά δεν ορίζεται στις αποφάσεις υπαγωγής καθώς και στις ευρύτερες διατάξεις του Ν. 3299/2004 ότι απαγορεύεται να ληφθεί μακροπρόθεσμο δάνειο αξίας μεγαλύτερης του 35% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, όπως αυτό έχει καθοριστεί στην απόφαση υπαγωγής και με αυτό να καλυφθεί μέρος του ενισχυόμενου κόστους.
  • Επιπλέον, πουθενά δεν ορίζεται στις αποφάσεις υπαγωγής και στο νόμο ότι πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί βραχυπρόθεσμο δάνειο ισόποσο της επιχορήγησης. Ο νόμος ορίζει ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκχώρηση της επιχορήγησης και επιτρέπει κατ’ εξαίρεση να εκχωρηθεί μόνο σε τράπεζα ως εγγύηση για λήψη βραχυπρόθεσμου δανεισμού, προκειμένου για να διευκολύνει τους επενδυτές στην χρηματοδότηση των επενδύσεών τους και όχι για να τους υποχρεώσει στην ενέργεια αυτή.
  • Στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων που έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας, το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης (ύψος επιδότησης) έχει υπερκαλυφθεί από λοιπά διαθέσιμα του φορέα με νόμιμο τρόπο, και συγκεκριμένα από (α) παραπάνω ίδια συμμετοχή (αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου) σε σχέση με την απαιτούμενη από το εγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα και (β) το εξοφλημένο τμήμα του μακροπρόθεσμου δανείου που έχει καλυφθεί από τα λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης κατά την παραγωγική λειτουργία αυτής μέχρι και την ολοκλήρωση του ελέγχου.
  • Σημειώστε ακόμα, ότι σε πολυάριθμες περιπτώσεις έχει ήδη ολοκληρωθεί και η έκθεση του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (ΚΟΕ) χωρίς να έχουν προκύψει κανενός είδους προβλήματα. Συγκεκριμένα, υπάρχουν εκθέσεις ΚΟΕ στις οποίες πιστοποιείται ακόμα και η κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους από το υπερβάλλον τμήμα του ανεξόφλητου μακροπρόθεσμου δανείου. Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα ελέγχου επένδυσης από το ΚΟΕ που αφορά δύο έργα ισχύος 80kW με tracker στην Κρήτη και ενιαίο δάνειο ύψους 480.000€ από την Τράπεζα Πειραιώς:

KOE

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη δική μας συλλογιστική αλλά και εξ’ όσων γνωρίζουμε από τις κανονιστικές διατάξεις, το ΚΟΕ είναι ο αρμόδιος φορέας ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων και συνεπώς, ο έλεγχος αυτής θεωρείται δεσμευτικός για την υπηρεσία σας. Εξάλλου, αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, και ζητήματα επί των οποίων έχει επιληφθεί το ΚΟΕ πρέπει να εξεταστούν εκ νέου και ως μη γενόμενα από το τμήμα ολοκλήρωσης, τότε αναιρείται εν γένει ο θεσμικός ρόλος (σκοπιμότητα) της χρονοβόρας αυτής γραφειοκρατικής διαδικασίας ελέγχου.

Σε σύνοψη των παραπάνω, σας παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε και πάλι την απαίτηση του υπουργείου σας για αναμόρφωση του μακροχρόνιου δανεισμού των επιχειρήσεων αυτών σε βραχυπρόθεσμο ισόποσο της επιχορήγησης (με τραπεζική ενεχυρίαση αυτής) και μακροπρόθεσμο, και να επιδείξετε την απαραίτητη ευελιξία ώστε να μπορέσουν τα μέλη μας να προχωρήσουν άμεσα στην εκταμίευση των επιδοτήσεων που τόσο πολύ έχουν καθυστερήσει και που τις έχουν μεγάλη ανάγκη.