Δελτίο Τύπου Στον νόμο υπ’ αρίθμ. 4273/2014 «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας» τροποποιούνται τόσο οι τιμές για υφιστάμενους σταθμούς ΣΗΘΥΑ, όσο και για σταθμούς νεοεισερχόμενους στο σύστημα. Συγκεκριμένα: Για υφιστάμενους σταθμούς ΣΗΘΥΑ,τα εδάφια...

Περισσότερα