H πολυαναμενόμενη (επί τριών ετών!!!) απόφαση της ΡΑΕ επί της καταγγελίας μας (αρ. 366Α/2018) αποτελεί, μετά από έτη διεκδικήσεων και συνεχών δικαστικών αγώνων, την πρώτη μεγάλη και απόλυτα ουσιαστική δικαίωση των αγώνων των Συλλόγων Παραγωγών Φ/Β στα ΜΔΝ.

Σύμφωνα με την απόφαση-κόλαφο κατά της ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ, η ΡΑΕ ενστερνίζεται πλήρως τις θέσεις των Συλλόγων μας που διατυπώθηκαν στην καταγγελία και απορρίπτει ως εντελώς αβάσιμους, στο σύνολό τους, τους ισχυρισμούς της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, ρίχνοντας έτσι και το τελευταίο φύλλο συκής που συγκρατούσε την κατ’ επίφαση νομιμότητα των δήθεν εδραζόμενων στο «δημόσιο συμφέρον» επιχειρημάτων τους και στην δήθεν αντικειμενική «ανυπαίτια αδυναμία».

Συγκεκριμένα, ως προς τη ΔΕΗ:

«η ΔΕΗ ΑΕ, σε συνεννόηση με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., διενεργεί ταμειακό συμψηφισμό των ποσών που οφείλει να καταβάλλει ως Προμηθευτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και των ποσών που δικαιούται να λάβει για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας των συμβατικών της μονάδων, ως Παραγωγός. Υπάρχουν μεν διακριτές τιμολογήσεις, αλλά δεν υπάρχουν ταμειακές ροές αντίστοιχες των ποσών των τιμολογίων. Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν αποδίδει τα ποσά που οφείλει στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., προκειμένου η τελευταία, στη συνέχεια, να πληρώνει τους παραγωγούς, συμβατικούς και μη. […] η εξόφληση από τη ΔΕΗ Α.Ε. των τιμολογίων που αφορούν σε παραγωγούς ΑΠΕ, γίνεται με τρόπο που επιλέγει η ίδια, και αφού έχει προηγουμένως, ικανοποιηθεί για τις δικές της χρηματικές απαιτήσεις από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μέσω ταμειακού συμψηφισμού απαιτήσεων-υποχρεώσεων. Παρατηρείται δηλαδή, το φαινόμενο, η ΔΕΗ Α.Ε. να τακτοποιεί λογιστικά τα τιμολόγια για ΑΠΕ στα ΜΔΝ –η προτεραιότητα κατά την αποπληρωμή που κάνει, καθορίζεται με βάση την ημερομηνία λήξης τους- αναφέροντας εγγράφως στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ποια συγκεκριμένα τιμολόγια τρίτων εξοφλεί, για να αποδεικνύει ότι εκείνη δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τρίτους, ενώ στην πραγματικότητα, τα ποσά αυτά διατίθενται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκπλήρωση των λειτουργικών της υποχρεώσεων.[…] διαπιστώθηκε ότι η ΔΕΗ Α.Ε. διενεργεί συμψηφισμό των ποσών που οφείλει να καταβάλλει ως Προμηθευτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και των ποσών που δικαιούται να λάβει για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας των Συμβατικών της μονάδων, ως Παραγωγός, παραβιάζοντας κατά τούτο τις οικείες διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ για καταβολή των οφειλομένων ως Προμηθευτής χρονικά νωρίτερα από τις εισπράξεις της ως Παραγωγός. […] Ως εκ τούτου, η διενέργεια συμψηφισμού στην οποία προβαίνει η ΔΕΗ Α.Ε., […] δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας στα ΜΔΝ και εμπόδια στην πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ καθώς οδηγεί στην κατά προτεραιότητα εξόφληση της ΔΕΗ ΑΕ ως Παραγωγού συμβατικών μονάδων σε βάρος των παραγωγών από ΑΠΕ. Κατόπιν των ανωτέρω, και βάσει των ειδικότερα αναφερομένων στην απόφαση 366/2018 της ΡΑΕ, συνάγεται ότι η ΔΕΗ Α.Ε. ως Προμηθευτής και Παραγωγός στα ΜΔΝ παραβιάζει το άρθρο 92 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και το πλέγμα των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ με το οποίο καθορίζεται το πλαίσιο των εκκαθαρίσεων και πιστώσεων των λογαριασμών στα ΜΔΝ (διατάξεις των άρθρων 172, 178 και 183), δημιουργώντας καθυστερήσεις στην πληρωμή των Παραγωγών ΑΠΕ. […] Η ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ στα ΜΔΝ υποκαθιστά ενέργεια που θα παραγόταν από συμβατικούς σταθμούς στα νησιά αυτά. Κατά συνέπεια, η ΔΕΗ Α.Ε. ελλαττώνει τις επιβαρύνσεις της σε αγορά πετρελαίου, ανάλογα με την διείσδυση ΑΠΕ στα νησιά. Περαιτέρω, τίθεται ζήτημα παραβίασης κανόνων ανταγωνισμού που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, στο βαθμό που η καθυστέρηση καταβολής των οφειλομένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. θεωρηθεί ως ενέργεια με σκοπό τη δημιουργία δυσμενών συνθηκών για την περαιτέρω ανάπτυξη ΑΠΕ στα ΜΔΝ, ή και την παύση ήδη λειτουργούντων μονάδων ΑΠΕ σε αυτά.»

Σύμφωνα με την απόφαση, ως προς τον ΔΕΔΔΗΕ:

«Η επίκληση από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ότι η πρακτική των συμψηφισμών αποτελούσε μονομερή ενέργεια της ΔΕΗ Α.Ε., δεν ευσταθεί και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς αυτοί οι συμψηφισμοί […] γίνονταν με την ανοχή και τη συναίνεση του Διαχειριστή που έχει και την αποκλειστική αρμοδιότητα για την προσήκουσα εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την διαχείριση των συναλλαγών στα ΜΔΝ […]Συνεπώς, δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο, η επίκληση της μονομερούς ενέργειας εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε., στο βαθμό μάλιστα που δεν προκύπτει ότι ο Διαχειριστής επέβαλε με κάποιον τρόπο, ή απαίτησε εγκαίρως, την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου από τη ΔΕΗ Α.Ε. Ως εκ τούτου, οι γενικές αναφορές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. περί έλλειψης υπαιτιότητας δεν μπορούν να γίνουν δεκτές, στο βαθμό μάλιστα που από τα στοιχεία που προσκομίζονται, αποδεικνύεται η αποδοχή της για την πρακτική αυτή για μεγάλο διάστημα. […] Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της Αρχής αλλά και από την ακροαματική διαδικασία, ο ταμειακός συμψηφισμός των τιμολογίων που αφορούν στον Λογαριασμό Λ-Α στα ΜΔΝ γίνεται με τη συναίνεση του Διαχειριστή και δεν αποτελεί μονομερή ενέργεια της ΔΕΗ Α.Ε. Αντιθέτως, η «σιωπή» της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κατά το διάστημα αυτό ενισχύει την άποψη ότι οι ανωτέρω συμψηφισμοί, παρά τα περί του αντιθέτου ισχυριζόμενα, γινόταν αποδεκτοί από τον Διαχειριστή. Περαιτέρω, η ίδια η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναγνωρίζει, κατά τη διαδικασία ακρόασης (σελ. 53 των Πρακτικών ακρόασης), βάσει της υπ’ αριθμ. 268/2018 Απόφασης ΡΑΕ επί της ακρόασης της ΔΕΔΗΕ Α.Ε., ότι τα ποσά που καταβάλλει η ΔΕΗ Α.Ε. προς αποπληρωμή συγκεκριμένων τιμολογίων για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, χρησιμοποιούνται εν τέλει για τη διευθέτηση των λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή. Επιπρόσθετα, ο ίδιος ο Διαχειριστής δηλώνει […] ότι η ΔΕΗ Α.Ε. διενεργώντας τμηματικές καταβολές τιμολογίων, ή διενεργώντας καταβολές προς τον Διαχειριστή και ενημερώνοντας εκ των υστέρων με επιστολές ποια συγκεκριμένα τιμολόγια λογιστικά εξοφλούνται (ενώ πραγματικά τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται για να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς αποκλειστικά συνυφασμένους με τη λειτουργία του Διαχειριστή, όπως ανωτέρω αναφέρεται), δημιουργεί αφενός εξαιρετικά σημαντικά προβλήματα αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Διαχειριστή στους Παραγωγούς ΑΠΕ, σε εργολάβους και λοιπούς προμηθευτές, με κίνδυνο τα προβλήματα αυτά να τείνουν να γίνονται μη διαχειρίσιμα

Ως προς τη διάκριση των αγορών μεταξύ Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΔΣ) και ΜΔΝ και την δήθεν άνιση μεταχείριση των παραγωγών των ΔΣ σε περίπτωση τήρησης των συμβατικών χρόνων στην αποπληρωμή των ΑΠΕ των ΜΔΝ, η Αρχή επιβεβαιώνει στο σύνολό της την επιχειρηματολογία μας:

«Ο σαφώς διακριτός χαρακτήρας των δυο προαναφερθεισών αγορών, συνεπάγεται και σημαντικές (νομικές και όχι μόνο) διαφορές, ως προς τη λειτουργία και εκκαθάριση των υποκειμένων αγορών ΑΠΕ, π.χ., διαφορετικό εφαρμοστέο δευτερογενές κανονιστικό πλαίσιο (Κώδικας ΜΔΝ στα ΜΔΝ, ΚΣΗΕ και ΚΔΣ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), διαφορετικές τιμές αγοράς συμβατικών μονάδων, διαφορετικοί αντισυμβαλλόμενοι στις οικείες συμβάσεις πώλησης Η/Ε, αλλά και διαφορετική συναλλαγή/εκκαθάριση ως προς την αποπληρωμή των Παραγωγών ΑΠΕ. Είναι σαφές ότι αφού πρόκειται για διαφορετικές αγορές, δεν μπορεί να γίνεται επίκληση της υποχρέωσης τήρησης της «αρχής της ισότητας».

Έχοντας υπάρξει για πολλά έτη το «όχημα» για τη ρευστότητα της ΔΕΗ ΑΕ, η απόφαση αυτή της ΡΑΕ αποτελεί τον προπομπό της δικαίωσης μας, η οποία θα ολοκληρωθεί αφενός μέσω της έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων επί των αγωγών καταβολής τόκων υπερημερίας, αφετέρου από το αυτονόητο γεγονός της συμμόρφωσης τόσο της ΔΕΗ ΑΕ όσο και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στα νομίμως συμφωνηθέντα στις μεταξύ μας συμβάσεις αλλά και στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Και ναι μεν, η απόφαση μας δικαιώνει στο σύνολο της καταγγελίας μας, αλλά δεν μπορεί σε κανένα σημείο να ισοσταθμίσει ούτε και να αμβλύνει το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, μετά από τόσους δικαστικούς αγώνες και εξωδικαστικές ενέργειες, η παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά των ως άνω εταιρειών ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ. Οι καθυστερήσεις μπορεί να έχουν μετριασθεί, αλλά συνεχίζονται και τόσο οι συμβάσεις μας, όσο και οι συμβατικοί χρόνοι που καθορίζουν, εκφυλίζονται σε κενό γράμμα.

Από τη μεριά μας, η απόφαση αυτή μας δίνει δύναμη και ώθηση να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα, για την εφαρμογή δηλαδή των συμβάσεων που με ελεύθερη βούληση υπογράψαμε και να ρίχνουμε το βλέμμα στο μέλλον, αναμένοντας πλέον και την έκδοση των αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων, δηλώνοντας ότι επουδενί πρόκειται να σταματήσουμε να διεκδικούμε το δίκιο μας και να απαιτούμε τη συμμόρφωση στα μεταξύ μας συμφωνηθέντα, με κάθε μέσο και με οποιοδήποτε κόστος.

 

 

Η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Συλλόγων:

Καμπούρης Θανάσης     |     Γιατράκος Γιώργος     |     Φαϊτατζόγλου Κώστας

Οι πρόεδροι των Συλλόγων:     

Καλλιμάνης Παντελής

ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης

Κουτράκης Ιωάννης

ΣΠΗΕΦ Ν. Χανίων

Φεσσάς Ανδρέας

ΣΠΗΕΦ Ν. Ρεθύμνου

Καμπούρης Θανάσης

ΣΠΗΕΦ Ν. Δωδεκανήσου

Φαϊτατζόγλου Κώστας

ΣΠΗΕΦ Α. Αιγαίου

Χιωτέλης Λάμπρος

ΣΠΗΕΦ Ν. Λέσβου