Με την σημερινή εκτενή εισήγησή τους που τιτλοφορείται «Σύνοψη πορισμάτων τεχνοοικονομικών εκθέσεων, προτάσεων και παρεμβάσεων των ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ και έκκληση για άμεσες ενέργειες για την άρση των δυσμενών διατάξεων του Ν.4254/2014 σε βάρος των επαγγελματιών παραγωγών των ΜΔΝ», οι σύλλογοι συγκεντρώνουν το αποστάλαγμα όλων των προτάσεών τους σε μία ολοκληρωμένη και κωδικοποιημένη τεχνοοικονομικής και νομικορυθμιστικής φύσεως έκθεση στην οποία βασίζεται τόσο ο δικαστικός, όσο και ο συστημικός αγώνας των νησιωτών παραγωγών κατά του NewDeal.

Ειδικά για την περίπτωση των αιτημάτων των ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ, το επίπεδο της τεκμηρίωσης των προτάσεων είναι εξόχως υψηλό και οι προϋποθέσεις για αλλαγές οφθαλμοφανείς. Ο ρεαλισμός και η υπευθυνότητα που απορρέει από το σύνολο του μέχρι σήμερα έργου μας τεκμαίρεται από το ότι οι υπολογισμοί μας παρέμεναν αμετάβλητοι από τον Απρίλιο έως σήμερα και οι ισχυρισμοί μας αποδείχθηκαν συμπαγείς και ανθεκτικοί σε κάθε κακόβουλη κριτική.

Η εισήγηση καταλήγει με μία ακόμα έκκληση προς τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ για την άμεση στην διόρθωση των τιμών αποζημίωσης του NewDeal προκειμένου για την άρση τουλάχιστον των δύο οφθαλμοφανών αδικιών που αφορούν στις επενδύσεις (α) που έχουν υλοποιηθεί στα ΜΔΝ και (β) που έχουν λάβει ή θα λάβουν κρατική ενίσχυση.

Για τους παραγωγούς που πλήττοντα,ι η υπόσχεση για διανομή του τυχόν πλεονάσματος που διέρρευσε το ΥΠΕΚΑ δεν επαρκεί, καθώς:

  • Αφενός οι στρεβλώσεις, οι αδικίες και οι ανισότητες μεταξύ των παραγωγών που προέκυψαν από το NewDeal δεν έχουν ουδεμία σχέση με τη θεραπεία του ελλείμματος και το ΥΠΕΚΑ οφείλει στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου που επιτελεί να τις θεραπεύσει άμεσα και αναδρομικά
  • Αφετέρου, κάθε ημέρα που περνά ο στραγγαλιστικός κλοιός σφίγγει όλο και πιο ασφυκτικά γύρω από τις επιχειρήσεις που πλήττονται, ενώ οι δυσμενείς συνέπειες μεταφέρονται αλυσιδωτά τόσο στους εταίρους/μετόχους των επιχειρήσεων αυτών όσο και σε άλλους τομείς της οικονομίας στους οποίους δραστηριοποιούνται ως επιχειρηματίες

Εξάλλου και σχετικά με το πρώτο εκ των ανωτέρω σημείων, όπως φάνηκε από τις πρόσφατες τροποποιήσεις προς βελτίωση των τιμών νέας και υφιστάμενης ΣΗΘΥΑ μέσω του νόμου για τη «Μικρή ΔΕΗ», αυτές δεν είναι απαραίτητο να έπονται οιασδήποτε μελέτης ή στοιχείων για την απόσβεση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού.

Σθεναρά υποστηρίζουμε την άποψη ότι πρέπει να επιδεικνύεται το ενδεδειγμένο πολιτικό θάρρος για την αναγνώριση λαθών και παραλήψεων και να διατίθεται η απαιτούμενη πολιτική γενναιότητα για την άμεση διόρθωση τους. Δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε αν δικαίως ή αδίκως έγιναν οι ανωτέρω τροποποιήσεις για του παραγωγούς ΣΗΘΥΑ. Αν όντως ακολουθήθηκε η προαναφερθείσα λογική ορθά έγιναν. Όμως με τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό υποστηρίζουμε ότι η οποιαδήποτε πολιτική συμπεριφορά μιας ηγεσίας δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά και φωτογραφικά αλλά με αναλογικό τρόπο να επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες οι οποίες είναι σε θέση τεκμηριωμένα να αποδείξουν ότι αδικούνται ασύμμετρα και δυσανάλογα, όπως π.χ. οι επενδύσεις στα ΜΔΝ και οι επενδύσεις που είχαν την «ατυχία» να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου και να κάνουν χρήση των κινήτρων που παρέχονται.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποδεικνύουν ότι αρκεί απλώς πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για την οποιαδήποτε τροποποίηση του NewDeal, ακόμα και αν αυτή επιφέρει περαιτέρω επιβάρυνση του ειδικού λογαριασμού. Όταν μάλιστα η πολιτική αυτή βούληση και αποφασιστικότητα συνοδεύονται με ισχυρή τεκμηρίωση και ακλόνητη επιχειρηματολογία, είναι αδύνατον εχέφρονες άνθρωποι να αντιταχθούν έστω και αν πρόκειται για μέλη της Τρόικας που σκόπιμα και προσχηματικά πολλές φορές τους δίνεται η εικόνα σκληρών και ανάλγητων τεχνοκρατών.


11 – Σύνοψη – Κωδικοποίηση Θέσεων ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ

11-1 – Παραγωγοί ΜΔΝ – Σύνοψη Πρότασης Τιμών

11-2 – Παραγωγοί ΜΔΝ – Σύνοψη Κοστολόγησης Προτάσεων

11-3 – Παραγωγοί ΜΔΝ – Σύνοψη Επίπτωσης στον Ε.Λ.ΑΠΕ

11-4.1 – 2010 – ΜΕ – 3x80kW Tracker – New Deal Impact

11-4.2 – 2011 – ΜΕ – 80kW Tracker High Eff – New Deal Impact

11-4.4 – 2013 – ΧΕ – 70kW Σταθερό – New Deal Impact

11-5.1 – Έκθεση – Πρόταση ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ περί Τιμολόγησης του Ν. 4254

11-5.2 – Έκθεση – Πρόταση ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ περί Εξορθολογισμού ΧΕ – ΜΕ

11-5.3 – Παρουσίαση Προτάσεων σε ΥΦΥΠΕΚΑ