Με επιστολή τους προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας κύριο Γιάννη Στουρνάρα, οι Σύλλογοι ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ διαμαρτύρονται για παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές σε βάρος των παραγωγών από τις δύο συστημικές τράπεζες που διαθέτουν το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο «πράσινων» δανείων:

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Το τελευταίο διάστημα, οι Σύλλογοί μας έχουν γίνει αποδέκτες αριθμού καταγγελιών αναφορικά με αντισυμβατικές πρακτικές της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας σε βάρος πελατών τους οι οποίοι είναι παράλληλα και μέλη των συλλόγων μας.

Α. Οι ανωτέρω τράπεζες παρακρατούν προκαταβολικά ποσά τα οποία δεν δικαιούνται βάσει του ημερολογίου των προβλεπόμενων τοκοχρεολυτικών δόσεων της σύμβασης δανείου που έχουν υπογράψει με μέλη μας, προβαίνοντας σε αυθαίρετη ερμηνεία των συνεπειών της εκχώρησης σε αυτές της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενεργείας που έχουν οι παραγωγοί με την ΔΕΗ. Έχουμε λάβει καταγγελίες για αντισυμβατική παρακράτηση μέχρι και 3 άληκτων δόσεων. Στην περίπτωση τριμηνιαίων δόσεων, έχουμε αναφορές προληπτικής και άτοκης δέσμευσης εισπράξεων 9 μηνών.

Η προκαταβολική παρακράτηση τοκοχρεολυτικών δόσεων, λόγω εκχώρησης στην τράπεζα αλλότριας σύμβασης που αποφέρει εισόδημα στο δανειολήπτη, δεν γίνεται στον ανεπτυγμένο κόσμο για συνεπείς δανειολήπτες. Η έγκαιρη διαθεσιμότητα των ποσών που χρειάζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την τράπεζα είναι ευθύνη του δανειολήπτη και όχι της τράπεζας.

Πέραν τούτου, αυτή η πρακτική είναι σαφώς αντίθετη με τις εκπεφρασμένες προθέσεις της πολιτείας για τον ρόλο που πρέπει να παίξουν άμεσα οι τράπεζες στη ρευστότητα της οικονομίας, μετά από την επίπονη ανακεφαλαιοποίησή τους από τους Έλληνες Πολίτες, που θα αποπληρώνουν για δεκαετίες τόσο οι ίδιοι, όσο και οι επόμενες γενιές. Η εμμονή των Τραπεζών να ενδιαφέρονται αποκλειστικά και μόνο για την πληρωμή ορισμένων βασικών λειτουργικών αναγκών των εταιρειών εκμετάλλευσης Φ/Β σταθμών, ώστε να συντηρούνται οριακά για να ανταποκρίνονται στις δανειακές τους υποχρεώσεις, και η άρνησή τους να αποδεσμεύουν ποσά σύμφωνα με τους γενικούς τραπεζικούς όρους και τις αμοιβαίως υπογραφείσες συμβάσεις με τους επιχειρηματίες, δαιμονοποιεί το επιχειρηματικό κέρδος και οδηγεί τα μέλη μας σε μια ιδιότυπη ομηρία.

Β. Οι ανωτέρω τράπεζες, σε ορισμένες περιπτώσεις, υποχρεώνουν πελάτες τους – μέλη μας να προβούν σε πληρωμές ή σταυροειδείς διακανονισμούς δανείων που έχουν είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε μέσω διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων και τα οποία, ουδεμία σχέση έχουν με την εταιρεία στην οποία τυγχάνουν μέτοχοι ή εταίροι και η οποία έχει πιστοδοτηθεί για την κατασκευή Φ/Β σταθμού. Έχουμε γίνει αποδέκτες καταγγελιών ακόμα και για παράτυπες από λογιστικής απόψεως τριγωνικές εξοφλήσεις δανείων τρίτων προσώπων, προ της αποδέσμευσης των τυχόν διαθέσιμων κεφαλαίων.

Γ. Οι ίδιες τράπεζες, πέρα από κάθε δεοντολογία, καθυστερούν να εκκαθαρίσουν τις πληρωμές που λαμβάνουν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα μέλη μας από τον ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) και να αποδώσουν το υπόλοιπο στους λογαριασμούς όψεως. Έχουμε λάβει καταγγελίες για καθυστερήσεις μέχρι και 15 εργάσιμων ημερών, για μία διαδικασία η οποία θα έπρεπε να μην υπερβαίνει την μία.

Οι παραπάνω πρακτικές, πέραν του όποιου αρνητικού πνεύματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης αποπνέουν (αλλά και της αμφισβητούμενης νομιμότητας τους) στην ουσία οδηγούν σε οικονομικό στραγγαλισμό τα μέλη μας που έχουν δανειοδοτηθεί από τις τράπεζες αυτές, ενώ παράλληλα μεταδίδουν αλυσιδωτά το πρόβλημα ρευστότητας και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους διαμαρτυρόμαστε έντονα και σας παρακαλούμε να ενεργήσετε κατά την κρίση σας, είτε με ερμηνευτική οδηγία για την περίπτωση εκχώρησης σε τράπεζα μιας σύμβασης με τρίτο πρόσωπο, που αποφέρει εισόδημα στο δανειολήπτη, είτε με στοχευμένες εποπτικές παρεμβάσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Σχετική επιστολή

28 – Καταγγελία για καταχρηστικές ενέργειες ορισμένων τραπεζών